پاسخ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به واکسیناسیون شهاب حسینی در ایالات متحده: این جنبش افراد دیگر را تشویق می کند /

غلامرضا منتظری ، نایب رئیس کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی ، به فراز آنلاین گفت که “من مدرک حقوق ندارم.” وزارت رهبری اسلامی باید این موضوع را ادامه دهد. ”