خوانندگان و بازیگران مشهور در صف اجرای برنامه هستند

گسترش برنامه های گفتگو محور و تولید همزمان چندین برنامه ستاره محور موجب انتقاد و اعتراض از طرق مختلف شده است. هم توسط کسانی که به تعدد و تکرار این برنامه ها اعتراض دارند و هم به دلیل انتقاد از عدم حضور ستاره های زن در این لیست.