ماه گذشته ایرانیان چند خانه در ترکیه خریدند؟

رئیس خانه اقتصادی ایران و ترکیه می گوید با وجود تغییرات در اقتصاد جهان پس از همه گیری کرونا ، مسکن همچنان یکی از مهمترین محرک های اقتصاد ترکیه است. در بین کشورهای خارجی ، عراقی ها ماه گذشته 773 واحد خریداری کردند و پس از آن ترکیه با 683 واحد و ایران با 683 واحد خریداری شدند. شهروندان روسیه […]

ایرانیان چند خانه جدید در ترکیه خریداری کرده اند؟

رئیس خانه اقتصادی ایران و ترکیه می گوید با وجود تغییرات در اقتصاد جهان پس از همه گیری کرونا ، مسکن همچنان یکی از مهمترین محرک های اقتصاد ترکیه است. در بین کشورهای خارجی ، عراقی ها ماه گذشته 773 واحد خریداری کردند و پس از آن ترکیه با 683 واحد و ایران با 683 واحد خریداری شدند. شهروندان روسیه […]

9 اخبار از سازمان برنامه و بودجه در مورد حقوق / شانس: من مجبور شدم کسی را به خاطر شخصیت فرهنگی خاص سرزنش کنم

رئیس سازمان برنامه و بودجه از آخرین اقدامات انجام شده برای تغییر حقوق کارکنان و بازنشستگان در بخشهای مختلف خبر داد و خاطرنشان کرد: در برخی موارد دولت آنچه را که لازم است انجام می دهد و مجلس باید اقدامی انجام دهد.