ما نگران واکسیناسیون سریع کرونر نیستیم / ما توانایی واکسیناسیون 20 میلیون نفر در ماه را داریم / اگر واکسن بزنیم ، قدرت خود را نشان خواهیم داد

معاون وزیر بهداشت ، درمان و پزشکی گفت: “ما هیچ نگرانی در مورد واکسیناسیون سریع کرونر نداریم ، شبکه بهداشتی ایران توانایی واکسیناسیون 20 میلیون نفر در ماه را دارد و اگر واکسن بیاید ، نشان از قدرت خواهیم داشت.” تحصیلات. . ”